Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Spourová (lenka.spourova@zsvedrovice.cz)

Konzultační hodiny: dle individuální domluvy

Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů:

  1. Zajištění metodické, koordinační a poradenské činnosti v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.
  2. Zvýšení všeobecné informovanosti mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů.
  3. Úzká spolupráce se třídními učiteli.
  4. Podpora bezpečného a zdravého klimatu ve třídě a ve škole.
  5. Vyhodnocení varovných signálů spojených s možností výskytu rizikového chování a poskytování poradenské činnosti.
  6. Tvorba a naplňování Minimálního preventivního programu školy.
  7. Organizace přednášek a besed.