Školní metodik prevence

Školní metodik prevence: Bc. Kateřina Ficová, mail: katerina.ficova@zsvedrovice.cz

Konzultační hodiny: dle individuální domluvy

Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů:

 1. Zajištění metodické, koordinační a poradenské činnosti v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.
 2. Zvýšení všeobecné informovanosti mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů.
 3. Úzká spolupráce se třídními učiteli.
 4. Podpora bezpečného a zdravého klimatu ve třídě a ve škole.
 5. Vyhodnocení varovných signálů spojených s možností výskytu rizikového chování a poskytování poradenské činnosti.
 6. Tvorba a naplňování Minimálního preventivního programu školy.
 7. Organizace přednášek a besed.
 8. Spolupráce mezi OSPOD, PPP, SVČ a dalšími organizacemi, které se zabývají řešením potíží ve výchově a vzdělávání dětí a žáků.

Výchovný poradce

Mgr. Hana Vančurová, kontakt tel.: 603 176 006, e-mail: reditelka@zsvedrovice.cz

Kontzultační hodiny: dle domluvy

Výchovný poradce je součástí školního poradenského pracoviště společně s metodikem prevence. Komunikuje také s pracovníky OSPODu, PPP, SPC, SVP. Dále spolupracuje s třídními učiteli a s dalšími pedagogickými pracovníky, se specializovanými poradenskými pracovišti a také se zákonými zástupci žáků.

Obsah poradenských služeb:

 1. výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
 2. péče o žáky nadané, mimořádně nadané a žáky ohrožené školním neprospěchem
 3. problémy se školní docházkou- neomluvená absence, vysoká omluvená absence
 4. kariérové poradenství – profesní orientace žáků
 5. prevence negativních jevů
 6. metodická podpora učitelům konkrétně při práci se žáky se SVP a se žáky nadanými
 7. úzká spolupráce se třídními učiteli, se zákonnými zástupci dětí a žáků