Vítejte

Základní charakteristika školy:
Základní škola je školou malotřídní rodinného typu s pěti ročníky, mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem a školní družina organizuje zájmové vzdělávání v jednom oddělení. Mateřská škola, školní jídelna a školní družina jsou odloučeným pracovištěm školy, vzdáleným 200 metrů od budovy základní školy.

Cíle a filosofie školy:
Mateřská škola a Základní škola ve Vedrovicích jsou školy vesnické rodinného typu. Usilujeme o to, abychom si zachovali status hlavního vzdělávacího a kulturního střediska v obci. Usilujeme o vytvoření takových výchovně vzdělávacích koncepcí, takového uspořádání a provozu škol, takového postavení a autority učitele a vychovatele, takové spolupráce školy s rodiči, obcí, veřejností a dalšími subjekty, kterou by přijali ti, jež je oslovuje, jež bude vyhovovat většině dětí a rodičů...
Východiskem našich úvah, záměrů a cílů je dítě samotné, rodiče, obec, region, společnost...
Cílem MŠ je aby děti, které navštěvují mateřskou školu, se do školy těšily, aby se MŠ stala místem sebepoznávání dětí a poznávání druhých a mistem, kde se zdravě rozvíjí citová, rozumová a tělesná stránka dítěte. Tradičním cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla chování a mezilidských vztahů, základní hygienické návyky a rozvíjely základní sebeobslužné dovednosti.
Cílem ZŠ je, aby děti chodily do školy rády, aby vzdělání bylo smusluplné a motivovalo je dalšímu učení, objevování a tvoření. Cílem je, aby děti získaly pevné prvostupňové vzdělání, a aby jednaly s respektem a úctou k druhému člověku a věcem, které je oblopují.
Cíle MŠ jsou rozpracovány ve Školním vzdělávacím programu, který je zpracován podle požadavků Rámcového vzdělávacího programu programu pro předškolní vzdělání, jež vydalo MŠMT ČR. Dokument školy ještě doplňuje vlastní dílčí projekt zaměřený na přirozený pohybový rozvoj dětí Pohybově - rekreační program v MŠ.
Cíle ZŠ jsou také zpracovány také ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP), který je vypracován podle požadavků školního zákona a podle zásad Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání. Tento dokument jsme obohatili o výchovnou oblast vzdělávání, jež rozvíjí sociální a emoční inteligenci. Škola se v tomto dodatku cíleně zaměřuje na otevřenou komunikaci, spolupráci a kooperaci, pozitivní mezilidské vztahy, přátelství a pomoc, toleranci, respekt a úctu, na sebeúctu a empatii (vcítění se do druhých).
Cílem MŠ a ZŠ je aktivní spolupráce s rodiči podílejících se na průběhu a výsledcích vzdělávání svýchdětí, funkční a aktualizovaný systém informací, poradní servis, vytváření prostoru pro vzájemné setkávání ve škole i mimo ni a v neposlední řadě spokojenost s MŠ a ZŠ.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání:
Více najdete v dokumentech základní školy...
Školní vzdělávací program poskytuje dítěti všeobecné vzdělání jako pevný a solidní základ, který bude dál rozvíjen druhostupňovým vzděláváním.
Důraz klade na rozvoj osobnosti, rozvoj emoční a sociální inteligence, na otevřenou komunikaci, spolupráci, kooperaci, pozitivní mezilidské vztahy, přátelství, pomoc, respekt, úctu, sebeúctu, empatii... ve výchovně vzdělávací činnosti a dalších aktivitách realizovaných ve škole i mimo ni. Každoročně zařazujeme celoroční projektové vzdělávání zaměřené na výchovnou oblast.
Vzdělání je smysluplné, je činnostní a má praktický charakter. Využíváme metody činnostního učení, kritického myšlení, metody dramatické výchovy, problémového vyučování, projektového vyučování, výcvik v sociálně komunikativních dovednostech, metody kooperace a spolupráce, metody sebehodnocení a individuální přístup.

Cílem je získání žáka o školu uplatňováním hravých forem práce, didaktických her, alternativních způsobů výuky, vytváření přátelského klimatu ve třídě, kde žák se stává vstřícným objektem i subjektem vzdělání i výchovy. Jde o uplatňování takových přístupů ke každému dítěti, jež poskytnou bohaté možnosti pro rozvoj jeho osobnosti a otevřou další cesty pro jeho poznávání. Půjde nám o to, aby každé dítě dle svých možností zvládlo učivo, aby osvojená látka se stala východiskem dalšího vzdělávání. Jde o to, aby si dítě vytvořilo jednoduchý primární obraz o světě a vydalo se dál na cestu jeho poznávání. Vybavit jej principy jednání, o něž se bude moci při řešení životních situací opřít. Jde nám také o to, rozvíjet vnitřně bohatou osobnost, vědomou si svých hodnot, své originality a vybavit ji sociogenními vlastnostmi, které mu umožní najít své místo v kolektivu, ve společnosti...

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
Více najdete v dokumentech mateřské školy...
Cílem předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy důležité pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání. Naším záměrem je, aby z mateřské školy odcházelo dítě všestranně spokojené a připravené na vstup do ZŠ.
Pohybová aktivita zaujímá v oblasti formování fyzické, psychické i sociální složky dítěte nezastupitelné místo. Proto jsme se rozhodly pro vypracování projektu „Pohybově rekreační program“, který nabízí dostatek pohybové aktivity v prostředí třídy i při pobytu venku. Snahou projektu je, aby vstup do mateřské školy byl pro dítě možností k celodennímu přirozenému pohybu.
Hlavním mottem výchovně vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání je „Pojďme si hrát, cvičit a mít se rád.“

Materiální, prostorové a technické podmínky základní školy
Základní škola se nachází v zrekonstruované přízemní budově ve středu obce ( nová okna, dveře, izolace a fasáda budovy ) s rekonstruovanými prostory pro osobní hygienu žáků ( WC a umývárny ) a odkládání oděvu a obuvi ( šatna ), pro uložení pomůcek (kabinet) a pro společné stravování s výdejnou obědů.
Škola má kmenové učebny pro každou třídu a učebnu pro výuku ICT a cizího jazyka.
Škola nevlastní tělocvičnu, k relaxaci a jednoduchým pohybovým aktivitám slouží zrekonstruovaný školní dvůr s jednoduchým relaxačním nářadím, prostorné učebny s relaxačními koberci, míči, žebřinami a nářadím a náčiním pro jednoduché pohybové činnosti. Výuka tělesné výchovy probíhá na fotbalovém hřišti nebo v  tělovýchovné místnosti na odloučeném pracovišti.
Škola je vyzdobená žákovským portfoliem, fotodokumentací z akcí pořádaných školou, ( výlety, tábory, školy v přírodě, olympiády, kulturní a společenské akce školy,... ) žákovskými úspěchy a fotodokumentací přehledu žáků v minulosti navštěvujících naši školu.

Materiální, prostorové a technické podmínky mateřské školy
Mateřská škola je typu Velox se školní kuchyní, je postavena v klidném prostředí, v blízkosti je les.
U mateřské školy je krásná zahrada s travnatým povrchem vzrostlými stromy a okrasnými keři. Je vybavena zahradními domky, průlezkami, dvěma pískovišti a mlhovištěm pro otužování dětí v letním období.

Zaměstnanci školy

Základní škola:
PaedDr. Božena Procházková, ředitelka školy
Mgr. Olga Čeperová, učitelka
Mgr. Jana Tuzová, učitelka
Stanislava Novotná, školnice a uklízečka

Mateřská škola:
Eva Vorlová, vedoucí učitelka
Mgr. Lenka Pasterná, učitelka
Marcela Řezáčová, školnice a uklízečka

Školní jídelna:
Tereza Procházková, vedoucí školní jídelny, kuchařka
Stanislava Novotná, pomocnice ve školní jídelně
Eva Medková, pomocnice ve školní jídelně

Školní družina:
Mgr. Jana Tuzová

Účetní:
Milana Herzánová

Datum poslední změny / generováno:  
Warning: getlastmod() expects exactly 0 parameters, 1 given in /www/doc/www.zsvedrovice.cz/www/uvod_zs.php on line 217
01. 01. 1970 / 18. 7. 2018, 22:05:04
Copyright © 2007-2009 Petr Záviška
webmaster